प्रवेश चालू आहे ! त्वरा करा !

सांख्यिकीय माहिती २०१३

विभागनिहाय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी

अ.क्र.

विभागाचे नाव

पुरुष

स्त्रीया

एकूण

माध्यमिक (ई.८ वी ते १०वी)

२.

शिक्षकेतर

--

एकूण

 

वर्गनिहाय विद्यार्थीनी संख्या (इयत्ता ५वी ते १०वी )


इयत्ता

८वी

९वी

१०वी

एकूण

तुकड्यांचीसंख्या

mumulmuleमुliली

२९

२९

२२

८०

mumulmuleमुले

२९       

३१

२३

८३

एkukunकूण

५८      

६०

४५

१६३

दृष्टीक्षेपात निकाल
एस. एस. सी.


वर्षे

२०१०-११

२०११-१२

२०१२-१३

परीक्षेस बसलेले

४७

४७

४९

उत्तीर्ण

४४

४१

४४

शेकडा निकाल

९३.६१ %

८७.२३ %

८९.८० %

News

सर्व शाखा/संस्थांसाठी महत्त्वाचे जलद दुवे


Events