प्रवेश चालू आहे ! त्वरा करा !

गीताई वाघ कन्या विद्यालय, भाऊसाहेबनगर


अ.क्र.

नाव

हुद्दा

श्री चांगदेवराव भागवत होळकर

अध्यक्ष स्क़ुल कमिटी

श्री बाळासाहेब देवराम वाघ

कमिटी सदस्य

श्री काशिनाथ भाऊ टर्ले

कमिटी सदस्य

प्रा. बंदी के. एस.

कमिटी सदस्य

श्री धीवर राजू सोपान

शिक्षक प्रतिनिधी

श्री आहेर दिनकर यशवंत

शिक्षकेतर प्रतिनिधी

सौ कुरणे उल्का जगन्नाथ

मुख्याध्यापक तथा कमिटी
सचिव

News

सर्व शाखा/संस्थांसाठी महत्त्वाचे जलद दुवे


Events