प्रवेश चालू आहे ! त्वरा करा !

 शिक्षक पुरस्कार


अ.क्र.

शिक्षकाचे नाव

हुद्दा

मिळालेल्या पुरस्काराचे नाव

पुरस्कार मिळालेले वर्षे

१.

श्री.शेजवळ दिवाकर मुरलीधर

उपशिक्षक

     लोकसंख्या शिक्षण मॉडेल

२००६

२.

श्री.निफाडे लक्ष्मण गंगाधर

मुख्याध्यापक

अखिल भारतीय विद्यार्थी विज्ञान फोरम

२०००

News

सर्व शाखा/संस्थांसाठी महत्त्वाचे जलद दुवे


Events